Professors

 • Daniel Torné
 • Blanca Gómez 

Descripció 

La matèria d'Emprenedoria és una matèria eminentment pràctica, en què els alumnes hauran d’engegar la seva pròpia cooperativa d'importació i exportació de productes típics de Catalunya a una altra cooperativa escolar d'una altra comunitat autònoma. Els productes importats seran venuts a un mercat real que tindrà lloc al mes de juny en el marc del projecte Empresa Joven Europea.

Els beneficis obtinguts es destinaran a realitzar alguna activitat lúdica conjunta a final de curs. En cap cas es repartiran per al seu ús lliure.

Objectius generals

 • Adquirir eines relacionades amb el món laboral que siguin aplicables a la major varietat d'activitats possible.
 • Fer realitat un projecte sense la intervenció directa de la professora, però amb la necessitat de treballar i decidir tot conjuntament amb la resta del grup-classe, de manera que es prenguin decisions cada cop més autònomes, tant a nivell individual com de grup.
 • Prendre consciència de la importància de tenir una actitud emprenedora en tots els àmbits de la vida diària.
 • Prendre consciència de la importància del cooperativisme en l'economia i en la vida de moltes persones.

Metodologia

 • Tota la feina que els alumnes duran a terme en aquesta assignatura estarà encaminada a l’engegament de la seva pròpia empresa, i per tant seran ells els que, guiats per la professora, decideixin què han de fer i com ho han de fer, ja que només la temporalització general dels continguts marcarà la dinàmica de la classe.
 • Les classes serviran per tant de punt de trobada dels socis de la futura cooperativa, i en elles hauran de investigar, debatre, decidir, repartir la feina i portar-la a terme, encara que aquesta probablement se seguirà realitzant un cop deixada l’aula, degut al caràcter extraacadèmic dels objectius que ens plantegem.
 • La recerca d’informació i recursos, que serà constant, es farà principalment mitjançant les TIC, encara que també de manera presencial en el cas de l’estudi de mercat, donat que geogràficament es tracta del seu propi barri.
 • S' impartiran continguts teòrics sobre cooperativisme, que es treballaran de manera pràctica per poder assolir-los completament.
 • Encara que els continguts teòrics seran explicats per la professora a partir d’apunts propis, els alumnes comptaran en tot moment amb el recolzament del llibre “Empresa Jove Europea”, elaborat per l’empresa Valnalón i del què dispondran al Moodle de l’assignatura.
 • En el marc del projecte GEP (Grup d'Experimentació Plurilingüe) en què el centre participa, una unitat didàctica es desenvoluparà completament en anglès, que serà la llengua tant de l'explicació dels continguts per part de la professora com dels recursos didàctics que es faran servir, i dels exercicis que els alumnes hauran de lliurar.

Continguts

 1. El projecte empresarial dins els itineraris formatius i professionals
 2. L’empresa
 3. L’equip humà
 4. La imatge corporativa
 5. La comunicació
 6. El producte i el preu
 7. La distribució i la venda
 8. Advertising (unitat didàctica que s’impartirà íntegrament en anglès dins el marc del GEP)
 9. Les finances
 10. La dissolució de l’empresa

Material

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent:

 • Ordinador portàtil
 • Material personal per a la presa d'apunts.
 • Una aportació monetària simbòlica inical per a engegar l'empresa (mai més de 10 euros), que ells mateixos decidiran i la quantia de la qual serà informada degudament a les famílies per part de la professora (i recuperada en dissoldre l'empresa al juny).

Avaluació

Es tindran en compte els criteris de qualificació següents:

 • La realització de la feina diària de classe (presa d'apunts i exercicis pràctics sobre els continguts tractats).
 • La realització de les feines específiques del departament a què pertanyi cada alumne, feines que s'entregaran en nom de tot el departament.
 • La participació general de l'alumne en el projecte empresarial, que s'avaluarà de manera totalment independent a l'èxit o fracàs del projecte al mercat. S'avaluarà l'actitud positiva de l'alumne/a, la seva participació en la presa de decisions, la capacitat de treballar en equip i la col·laboració en l'elaboració de tots els documents i altres materials necessaris per al desenvolupament del projecte.