Professor

 • Vicente Da Palma

Continguts

El curs està estructurat al voltant de sis unitats didàctiques bàsiques que es treballen de forma conjunta en el decurs de l’any:

 • Volum
 • Tècniques de transferència
 • Narració visual

Material

Gran part del material necessari serà proporcionat a classe. Tot i així les i els alumnes hauran de portar:

 • Ordinador carregat.
 • Llapis de dibuix 2B i 4B
 • Maquineta i goma d’esborrar.

Avaluació

Per a cada tema hi ha programats una sèrie de treballs manipulatius i pràctics. Per aprovar la matèria, cada alumne ha d’entregar tots els treballs programats.

Per tant l’assistència a classe és imprescindible per superar el curs.

A cada exercici li correspon una única nota en la que es valorarà:

 • L’assoliment dels objectius expressats en l’enunciat respecte dels continguts del tema.
 • L’exactitud i/o pulcritud en la resolució de l’exercici.
 • La correcta utilització de les tècniques proposades.
 • L’actitud, participació, col·laboració, respecte als companys, professorat i al material de l’aula.
 • El compliment dels terminis d’entrega previstos.

L’avaluació és continuada.

 • Per superar l’avaluació s’ha de presentar tots els treballs del trimestre i aprovar-los.