Professora

 • Gloria Ramírez

Continguts

El curs està estructurat al voltant de les quatre dimensions de treball: Activitat física saludable; esports; activitats físiques i temps de lleure ; i expressió i comunicació corporal. De cada un d'aquestes dimensions treballarem:
 • Dimensió Condició física i salut:
  • Les qualitats físiques bàsiques
  • Primers auxilis i generalitats dels processos de recuperació de lesions.
  • hàbits d'higiene personal vinculats a la pràctica de l'activitat física
  • Planificació d'un plà de treball per millorar la condició física.
 • Esports
  • Voleibol
  • Hoquei sala
  • Beisbol
 • Activitats físiques recreatives
  • Jocs alternatius
  • Expressió corporal
  • Balls de saló

Material

El material obligatori per l’assignatura és:

 • Roba i calçat esportiu.
 • Roba de recanvi i estris per la higiene personal: tovallola, xancletes, sabó.
 • Ordinador

Avaluació

 • L’assistència a classe és imprescindible per superar el curs.
 • Portar sempre el material (roba i calçat esportiu i estris per la higiene personal) és igualment imprescindible. La samarreta del centre és OBLIGATORI portar-la.
 • Els hàbits higiènics: DUTXA al finalitzar la sessió és d'obligat compliment (si no es fa no es tindrà opció d'avaluació)
 • No es pot menjar xiclet a classe, els cabells han d'anar sempre recollits. Les arrecades grans, anells, rellotges...s'han de treure per fer classe (ens podem fer mal nosaltres mateixos i als altres)
 • Entrega de tots els treballs (moodle)en les dates programades
 • L’avaluació és continuada. Això significa que  s’aprovarà el curs, sempre i quan s’hagi assistit i participat durant tot el curs.
 • La nota final vindrà determinada per la mitja dels tres trimestres. Per superar el curs la mitja dels tres trimestre ha de ser igual o superior a assolit satisfactòriament.
 • En cas que la nota final de trimestre sigui No assoliment es recupera durant el curs en l’avaluació continuada.
 • En cas que la nota final de curs (juny) sigui no assolit es recuperarà a la convocatòria extraordinària prevista.
 • Per superar la convocatòria extraordinària caldrà realitzar un treball teòric a criteri del professor.
 • Els criteris d'avaluació venen donats per la participació, l’actitud, la col·laboració, el respecte als companys, al professorat i al material de classe.

Cada un d’aquest aspectes es valora en un percentatge diferent a criteri del professor i adaptat a les capacitats de cada alumne, segons el tema.