Professor:

 • Jesús Minguell

Descripció

La matèria de Ciències Socials té l’objectiu aconseguir que l’alumnat assoleixi les eines necessàries per a aconseguir, tot acostant-se al coneixement del passat, entendre el present i esbrinar els orígens i les causes dels problemes actuals, base per a integrar-se a la societat coma personal individual i com a membre de la societat.

A més del conjunt de continguts comuns a tots els cursos, sobre tot aquells relacionats amb competències socials, hi uns continguts específics de 4t curs que són

 1. Les societats contemporànies: segles XVIII, XIX i XX.
 2. L’Espanya dels segles XVIII, XIX i XX.
 3. El mon actual.

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 1. Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.
 2. Lectura de textos i exposició oral per part del professor de la part més conceptual de cada unitat, a partir de power points; i confecció, per part dels alumnes d'un resum de cada capítol de la unitat que entrarà a la prova escrita.
 3. Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.
 4. Les activitats a realitzar per part dels alumnes tindran diferents nivells de complexitat per tal de donar resposta i facilitar l’aprenentatge a tots els alumnes. No tots els alumnes realitzaran les mateixes activitats.
 5. Correcció a l’aula de diferents activitats realitzades.
 6. Els alumnes tindran feina per realitzar a casa una de cada tres sessions.

Material

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent:

 • Dossier de cada una de les unitats en el que s'inclou : power point, tasques a a realitzar per l'alumne, explicació de cadascun dels petits projectes que es faran.
 • Carpeta digital de fitxes i mapes.
 • Ordinador (amb bateria carregada de casa), ja que enguany es prioritzarà el treball en format digital.
 • Quadern quadriculat.
 • Bolígrafs blau i vermell, llapis, goma, regle...

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes:

          - Activitats de tipus teòric, resolució de preguntes, proves escrites...

          - Resolució de qüestions, activitats pràctiques, control del dossier...

          - Atenció a l’aula, interès en les activitats, regularitat en el treball, cura del material col·lectiu i propi...

La nota de l’assignatura estarà relacionada amb els següents criteris d’avaluació:

 • Proves escrites: Es realitzarà una prova escrita cada tema del llibre. Els alumnes tindran coneixement de les dates de les proves amb suficient antelació.
  • La preparació de les proves exigeix un regular i important estudi a casa.
  • En el moment de realitzar la prova de cada unitat s’entregarà el dossier  que conté tota la feina feta durant aquesta unitat.
  • L’alumne rebrà la nota de les proves escrites tan aviat com sigui possible i es corregiran a classe.
 • Observació del treball de l’alumne: es tindran en compte els diferents aspectes de la feina de l’alumne a dins i a fora de l’aula: activitats realitzades a classe i deures fets a casa, interès per l’assignatura, presentació i aspectes formals de la seva feina, interès i cura del material, constància en el treball, esforç per aprendre...

L’alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració del professor feta a partir de l'assoliment de les competències bàsiques indicades a la programació de la matèria, així com una nota aproximada a mitjans de cada trimestre.