L’economia és una matèria optativa que es cursa dins l’itinerari (no formal) de ciències socials al quart curs de l’ESO. Pretén aportar als alumnes coneixements de cultura econòmica, de raonament econòmic i modelització. Això suposa tractar els continguts amb una metodologia que permeti introduir els models més utilitzats per a l’anàlisi econòmica. L’alumnat ha de poder donar respostes coherents als principals temes de debat econòmic i fer-ho aportant una reflexió crítica sobre les causes dels problemes, coneixent algunes de les possibles solucions proposades per les escoles de pensament econòmic.

Metodologia

 • La professora presentarà cada unitat, explicarà la seva importància dins el conjunt del curs i els objectius a assolir pels alumnes.
 • La part teòrica del tema s'exposarà de manera oral per part de la professora, que guiarà als alumnes, així mateix, en la tasca de localització de la informació rellevant a qualsevol font d'informació que es faci servir a la unitat en qüestió.
 • Es realitzaran debats a classe pràcticament a diari, perquè els alumnes siguin conscients dels seus coneixements previs, perquè aprenguin uns dels altres sobre els continguts (i la seva aplicació a la realitat) un cop vistos a classe, perquè expressin la seva opinió sobre els diferents conceptes de l'assignatura que es presten al debat.
 • Els alumnes resoldran exercicis pràctics que els permetin adquirir els conceptes i procediments necessaris per dominar l'assignatura, que sobretot seran dels tipus següents: resolució de problemes amb variables micro i macroeconòmiques, cerca de informació a fonts diverses, tractament de la informació trobada, extracció de conclusions pròpies sobre l'esmentada informació i la seva relació amb tots els continguts vistos a l'aula des del començament de l'assignatura.
 • Els alumnes hauran de resoldre a casa, al llarg de cada unitat, dos o tres exercicis de tractament de diverses fonts d'informació una mica més extensos que els treballats a classe.
 • Es corregiran a l’aula de totes les  activitats realitzades.
 • Es realitzaran “Kahoots” issenyats per la professora en les sessions de repàs.
 • Es repassaran part dels continguts vistos mitjançant la projecció a l'aula de diferents pel·lícules i documentals, i la posterior feina, individual i col·lectiva, sobre els continguts d'aquests.
 • Es prepararan presentacions orals per part dels alumnes al llarg de cada unitat didàctica, que presentaran part dels continguts del tema i exercicis que ells pensin que poden ajudar els companys a entendre els conceptes que hi presentaran. Hauran de recolzar-se en material audiovisual preparat per ells.

Unitats didàctiques

 • Economia, què és això?
 • Agents econòmics
 • Les famílies
 • Les empreses
 • El sector públic
 • Els diners i les seves formes
 • Salut financera
 • Principals problemes econòmics actuals
 • La transformació de l'economia mundial

Criteris de qualificació

 Els criteris de qualificació seran: 

 • Proves escrites: 50%
 • Feina individual sobre fonts econòmiques: 40%
 • Actitud envers l’assignatura i participació: 10%

Material

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent:

 • Calculadora científica.
 • Material personal per a la presa d'apunts.
 • Accés al Moodle de l'assignatura,  "Economia de 4t d'ESO"