Professores

 • Rosa Mª Martínez Castaño
 • Anabel Hernández Pinar
 • Olga Mascolo

Descripció i Objectius

Sota aquesta denominació, un grup reduït d'alumnes amb adaptació curricular, treballen continguts de les matèries de tecnologia, cultura científica, ciències aplicades i visual i plàstica.

Es relacionen amb:

 • El projecte d'investigació
 • Els procediments de treball
 • L'habitatge
 • Els avenços tecnològics
 • La qualitat de vida
 • L'activitat humana i el medi ambient
 • Els nous materials
 • L'expressió plàstica.
 • La robòtica.

Àmbit lingüístic

Sota aquesta denominació (AO), tenim un grup reduït d'alumnes amb adaptació curricular, treballen continguts de la materia de Llengua Castellana. D'aquesta manera es reforça i consolida la suficiència llingüística de l'estudiant i és potencia els aspectes i les habilitats comunicatives pròpies dels estudiants.

Àmbit matemàtic

Sota aquesta denominació (AO), tenim un grup reduït d'alumnes amb adaptació curricular, treballen continguts de la materia de Matematiques. D'aquesta manera es reforcen i consoliden els coneixements de matematiques pera assolir les comptencies bàsiques d'etapa, que siguin també pràctiques per a la vida.

Metodologia

Es basa en la realització de projectes, en els que han de crear, construir o elaborar algun objecte o producte que ha de solucionar una necessitat o problema.

El procés comença amb la documentació i recerca de la informació adient, el disseny del producte, la construcció de l'objecte, l'elaboració de la documentació corresponent i la presentació oral.

La documentació, vídeos i altres instruccions necessàries per desenvolupar els treballs, estaran penjats al Moodle. 

Àmbit lingüístic

Explicació a classe per part del professor del contingut dels diferents apartats i posterior pràctica dels alumnes. S'oferirà a l'alumnat pautes necessàries per a la realització individual dels exercicis.

Activitats orals: Presentacions individuals o en grup d'un tema (PowerPoint ...) davant els companys o companyes de  classe i altres activitats orals (entrevistes, debats, recomanacions de lectures ...).

Es basa en la realització de projectes, en els que han de crear, construir o elaborar algun objecte o producte que ha de solucionar una necessitat o  problema.

La matèria es treballa des de diferents activitats:

 • Feina a casa i a l’aula.
 • Proves escrites.
 • Exposicions orals.

Recerques per equips.

Àmbit matemàtic

Explicació del projecte, seqüenciació, formació d'equips, cerca d'informació, posades en comú per grups, presa de decisions, i realització del projecte. Els resultats es presentaran en powerpoint, o exposicions orals. s'utilitzaran programes bàsics per a la realització de documents, com el word, powerpoint o excell

Material

 • Ordinador portàtil
 • Memòria USB / Pendrive
 • Material d'escriptura i dibuix: fulls DIN A4 blancs, llapis, bolígraf, goma, regla, escaire i cartabó.

Normalment els materials i eines necessàries per a la realització dels projectes els proporcionarà l’institut, però se li demanarà l'aportació de materials de reciclatge que es faran servir sempre que sigui possible.

Àmbit lingüístic

Material d’internet seleccionat prèviament per a cada unitat didàctica.

 Altre material: pel·lícules, documentals, vídeos...

Avaluació

 • Superar suficientment les competències bàsiques relacionades amb els diferents projectes realitzats.
 • És imprescindible l'assistència habitual al centre, ja que les tasques es fan en horari lectiu, no a casa.
 • S’han de realitzar i presentar les tasques demanades en el temps previst.
 • Observar un comportament respectuós amb els companys i la professora.
 • Demostrar interès i esforçar-se a fer les tasques el millor possible.

Àmbit lingüístic

Es tindrà en compte diferents aspectes com tasques lliurades a classe, exàmens, treballs en grup i individuals, actitud, etc.

Àmbit matemàtic

S'avaluarà tant el resultat final, com el procés, la implicació, actitud i esforç i millora continua.