Professora

  • Raquel Nuñez

Objectius

Consolidar i ampliar els coneixements de matemàtiques orientats a l'ambit cientifico- tecnòlogic.

Metodologia

Activitats i exercicis, de manera indivual, per parelles o grups cooperatius.

S’empraran aquestes activitats com a eina de reflexió i autoavaluació amb la finalitat de desenvolupar el sentit crític amb el propi procés d’aprenentatge.

Materials

Serà obligatori:

  • Quadern/fulls A4.
  • Bolígraf negre, blau, verd i vermell. Corrector.
  • Joc d’escaire, cartabó, regla, transportador d'angles i compàs.
  • Calculadora científica
  • L’ordinador portàtil: l’alumne el necessitarà tant per fer alguns deures o exercicis a classe com per a la recerca d'informació. L’ordinador portàtil harà de vindre carregat des de casa.

Avaluació

L’avaluació es basarà, en el lliurament de diversos treballs/i/o examens dins dels terminis plantejats, així com en l'avaluació continuada dels hàbits de treball, deures i participació a l'aula.