Professora

 • Montserrat Alonso 

Continguts de la matèria

El curs està estructurat en onze unitats i  dos projectes compartits amb altres matèries relacionats amb els continguts clau de música de les competències bàsiques de l'àmbit artístic:

 1. L'ofici de músic.
 2. Els instruments musicals.
 3. Què recordes del so?
 4. Aprofundim en la tonalitat. Èpoques de la història de la música i com identificar l'estil d'una música. La música i les antigues civilitzacions
 5. L'Edat Mitjana.
 6. El Renaixement.
 7. El Barroc.
 8. La música a l'època de Mozart.
 9. Coneix la música dels romàntics.
 10. El Nacionalisme.
 11. Altres alternatives musicals dels segles XX i XXI.

    PROJECTES:

1. SERÍEM CAPAÇOS DE VEURE EL COSTAT DIVERTIT DE LA MORT?

2. LES OLIMPÍADES.

Metodologia i Avaluació

 • Cada unitat/projecte s'inicia amb un breu qüestionari on la professora detecta el nivell de coneixements que té cada alumne sobre el tema que comença.
 • A partir d'aquí es fan una sèrie d'activitats per tal d'assolir les competències previstes, ja sigui dins de la dimensió percepció i escolta, la dimensió d'expressió, interpretació i creació o la dimensió societat i cultura.
 • En finalitzar cada unitat/projecte es demanen proves orals i/o d'interpretació instrumental o vocal de peces relacionats amb els continguts que s'estigui estudiant.
 • La nota final de cada unitat/projecte té en compte totes les observacions que s'han recollit al llarg de la unitat/projecte, fent ús de diferents rúbriques, com poden ser rúbriques que avaluïn les  respostes a preguntes orals fetes a classe a diari, la correcció i netedat dels treballs demanats, així com la nota aconseguida en una prova oral o de pràctica musical o l'actitud demanada durant les activitats fetes a classe ( silenci en una audició, participació en el moment de practicar una cançó....)
 • És MOLT IMPORTANT portar el material obligatori cada dia i respectar el material d'aula que s'usi en cada moment. 
 • Respecte a les interpretacions musicals es valorarà la participació positiva en l'aprenentatge. Es fan diferents concerts durant el curs que es valoren dins la nota final del trimestre. Per participar en el concert en el cas que es faci, és necessari haver assolit un assoliment de notable a les proves d'interpretació musical.

Es valora amb un percentatge superior (70%) els treballs demanats, les proves orals o d’interpretació musical i la participació en les diferents activitats.

La nota final de curs és la mitja de les notes dels tres trimestres. Per superar el curs, la nota ha de ser igual o superior a AS (Assoliment Satisfactori)

Per evitar que els/les alumnes acumulin continguts no superats, es fan proves de recuperació o/i treballs de cada trimestre en finalitzar el trimestre per a aquells alumnes que no l'hagin superat.

Material

 • Material de consulta a la plataforma digital MOODLE de l’institut.
 • Llibreta de música (amb pentagrames) i flauta de bec, preferentment de fusta.
 • Material bàsic ( llapis, bolígraf,... )
 • Ordinador i auriculars. 

El material (llibreta de música i flauta) ha d’estar marcat amb NOM I COGNOM DE L’ALUMNE/A i el CURS I GRUP. És un material PERSONAL.