Professora

 • Anna Vidal Mestres

Descripció

La programació d'aula està orientada al treball per competències.  S’organitza en diferents unitats didàctiques on es desenvolupen els continguts dels cinc blocs de l’àmbit matemàtic fixats per al segon curs d’ESO. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat.

 • Divisibilitat
 • Nombres enters
 • Nombres racionals (fraccions i decimals)
 • Proporcionalitat numèrica i percentatges
 • Estudis estadístics
 • Proporcionalitat geomètrica. Teorema de Tales i Teorema de Pitàgores.
 • Llenguatge algebraic
 • Equacions de primer grau
 • Gràfiques i funcions
 • Mesures de longituds, àrees i volums
 • Tècniques de resolució de problemes
 • Tècniques de càlcul

Metodologia

A l’inici de la unitat s’explicaran els objectius i continguts a treballar, així com la manera com es durà a terme  el desenvolupament de la unitat: material que s’utilitzarà, organització de les diferents sessions (ús de l’ordinador, sortida, temporització, agrupaments, etc.). 

Es promourà l’ús de la calculadora de forma racional i establint criteris d’utilització que no aboquin cap a un ús abusiu. El càlcul mental es treballarà de forma transversal en totes les unitats. No a totes les unitats s'utilitzarà la calculadora.

Les dinàmiques de treball a l’aula,  tindran en compte els aspectes competencials i s’adaptaran al plantejament de les diferents unitats i de l’alumnat:

 • Explicació per part de la professora del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.
 • Realització, per part dels i les alumnes, de diverses activitats, tant a l’aula com a casa, que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.
 • Les activitats a realitzar tindran diferents nivells de complexitat per tal de donar resposta i facilitat d’aprenentatge a tot l’alumnat. 
 • Correcció a l’aula de les diferents activitats realitzades.
 • En el transcurs de la unitat didàctica s’anirà observant el treball diari dels nois i noies que es materialitzarà en el dossier i es realitzaran les correccions d’hàbits que es creguin oportunes, per tal que els estudiants no siguin passius i es reguli la planificació. 
 • Es treballarà tant de manera individual com en grups cooperatius. 
 • Es desenvoluparan projectes tant propis de la matèria com interdisciplinars durant el curs.
 • Es fomentarà  l'autoavaluació, la responsabilitat i l'autonomia, ja que és important que els alumnes siguin conscients dels seus procés d'aprenentatge.

Eines de treball

 • Al Moodle, els alumnes trobaran recursos diversos per treballar i consultar (activitats, vídeos, exercicis, etc.)
 • Els apunts que els alumnes aniran creant a partir de les diverses explicacions i activitats fetes classes, per tal que els serveixi de guia per poder continuar amb el seu treball a casa.
 • Materials manipulatius, que o bé els construiran ells mateixos o els portarà la professora a l’aula.
 • La calculadora científica, per tal de fer càlculs i per tal que descobrir propietats dels nombres.

Material

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent: 

 • Quadern A4 quadriculat de 5 mm o 4 mm
 • Bolígraf negre, blau, verd i vermell. Corrector.
 • Portamines 0,5 mm HB i goma
 • Joc d’escaire, cartabó, regla, transportador d'angles i compàs.
 • Calculadora científica
 • L’ordinador portàtil: l’alumne el necessitarà tant per fer alguns deures o exercicis a classe com per a la recerca d'informació. L’ordinador portàtil haurà de vindre carregat des de casa.
 • Folder de plàstic, clips i grapadora.
 • Material de consulta a la plataforma digital de l’institut.

Aquest material és personal de cada alumne i ell/ella és responsable dels seu bon estat.

Avaluació

Els instruments d’avaluació seran:

 • Observació del treball diari.
 • Preguntes orals perquè els alumnes expliquen els seus raonaments.
 • Revisió dels treballs fets pels alumnes a casa i a classe.
 • Proves escrites. Podran ser tant en format examen com elaboració raonada d'un projecte.
 • Observació de l’actitud de l’alumne (interès, participació, puntualitat, col·laboració ...).