Professora

Neus Batlle Miró

Descripció

La matèria d’anglès té per objectiu que l'alumnat adquireixi les competències lingüístiques i culturals que li permetin comunicar-se en llengua anglesa.

Metodologia

Per avançar en la competència comunicativa, tant oral com escrita, treballarem el vocabulari, la gramàtica anglesa, llegirem, mirarem vídeos, prepararem exposicions, llegirem en veu alta, i participarem en projectes diversos.

Començarem cada unitat establint-ne els objectius i les competències que volem millorar, presentant el tema, el vocabulari, els punts gramaticals, les situacions comunicatives i les feines que durem a terme per aconseguir els objectius marcats.

Veurem la gramàtica de manera inductiva i també deductiva, perquè els alumnes siguin capaços d’entendre per ells mateixos com funciona la llengua anglesa i millorin la seva autonomia en l’aprenentatge. Treballarem de manera competencial i per això també durem a terme projectes de diferent envergadura, ja sigui dins de la matèria, projectes amb una altra o altres matèries i projectes globals d’etapa.

L’alumne ha de ser conscient que el que aprèn té una utilitat i que es pot comunicar amb persones de diferents països utilitzant l’anglès. Això li resulta d’utilitat tant ara com en el futur personalment i professionalment.

Avaluació

Els criteris d’avaluació estan relacionats amb l’assoliment dels objectius previstos i de les competències bàsiques. A cada unitat l’alumnat haurà de presentar feines i fer proves que l’ajudaran a adquirir les competències. Ambdues són importants, tant les proves (gramàtica, redacció, lectura, listening, etc.) com la presentació de treballs orals i escrits. En la valoració dels projectes també es tindran en compte les competències de l’àmbit digital i del personal i social.

Per assolir les competències que demana l’assignatura de manera suficient, notable o excel·lent es tindran en compte tant els resultats dels treballs i les proves com la feina a fora de l’escola i, sobretot, la feina i l’actitud a l’aula en la proporció següent: 

Produccions finals: 50% - Proves i tests: 30% - Treball a classe i deures: 20%

Material

Per treballar i aprendre l’anglès utilitzarem recursos diversos, que l'alumnat trobarà al Moodle i al Classroom per treballar i consultar (activitats, vídeos, exercicis, etc.) i un llibre de lectura que el centre oferirà en préstec. 

L’alumnat haurà de portar sempre a classe:

  • Ordinador amb la bateria carregada per treballar individualment i en grup.
  • Uns auriculars per escoltar àudios i vídeos de l'ordinador.
  • Una carpeta plastificada senzilla per tenir a mà el material de consulta a l'aula (plastic folder).
  • Folis blancs o quadriculats per anar fent el treball a l’aula.