Professora

 • Amanda Mengod

Continguts

 

 • Geometria plana
  • Lloc geomètric
  • Tangències
  • Corbes gràfiques
  • Corbes tècniques
  • Corbes còniques
 • Sistema dièdric
  • Canvi de pla
  • Abatiment
  • Gir
  • Interseccions i desenvolupaments
 • Sistema axonomètric
  • Axonometria obliqua
  • Axonometria ortogonal

Avaluació

 • Per a cada tema hi ha programades un conjunt d'activitats pràctiques.
 • L’assistència a classe és imprescindible per superar el curs, ja que tant la part teòrica, com la pràctica, s'expliquen i es treballen durant horari lectiu.
 • Els exercicis i activitats realitzats a l'aula esdevenen el material que configuren part dels apunts d'estudi. La resta de material d'estudi es troba a la plataforma digital (Classroom, Moodle)
 • El dia de la prova/ examen d'unitat didàctica l'alumnat ha de presentar un dossier d'activitats que constarà del conjunt  d'exercicis treballats a l’aula. Pot ser un requisit per presentar-se a la prova.
 • Es realitzarà un examen específic per cada unitat didàctica on es valoraran els següents aspectes:
  • Grau d'assoliment dels objectius  respecte dels continguts del tema.
  • Grau de precisió i pulcritud en la resolució de l’exercici. (Nomenclatura)
  • Aplicació de la metodologia per resoldre l’exercici.
  • Tècnica en la utilització de les eines de dibuix.

Es pren com a referència el sistema de puntuació emprat en les PAU. 

El conjunt d'exàmens de cada trimestre determinen el 70%  de la nota del trimestre, el conjunt de dossiers d'activitats 30%.

La mitja de les notes dels tres trimestres determina la nota final del curs. Per superar el curs la mitja dels tres trimestre ha de ser igual o superior a 5.

En cas que la nota final de trimestre sigui inferior a 5 es recupera durant el trimestre següent per mitjà d’un treball o un examen de recuperació.

En cas que la nota final de curs (juny) sigui insuficient es recuperarà al mes de setembre en la convocatòria extraordinària prevista. Per superar la convocatòria extraordinària de setembre cal practicar amb els apunts del curs i presentar-se  el dia de l’examen  de la convocatòria extraordinària de setembre.

Material

 • Material de consulta accessible al classroom.
 • Portamines 0.3 i 0.5 
 • Goma d’esborrar de vinil
 • Joc d'escaire i cartabó (grans i petits)
 • Regle de 20 cm
 • Compàs regulable (amb "rodeta")
 • Fulls blancs
 • Folders