Professora

 • Montserrat Alonso

Continguts

El curs està estructurat en vuit unitats/projectes relacionats amb els sabers de l'àmbit artístic de Música:

 1. El so com a matèria prima de la música.
 2. Lectura de notes musicals.
 3. El ritme.
 4. La melodia.
 5. La intensitat.
 6. Els instruments musical
 7. Les veus humanes
 8. Projecte: EL MUSICAL

Avaluació i Metodologia

Cada unitat/projecte s’inicia amb un breu qüestionari on la professora detecta el nivell de coneixements que té cada alumne sobre els continguts que es comencen. A partir d’aquí es fan una sèrie d’activitats per tal d’assolir les competències previstes, ja siguin dins de la dimensió escolta i percepció musical, la dimensió  interpretació, improvisació  i creació escènica o la dimensió contextos i cultures musicals.  A més, en finalitzar cada unitat/projecte es pot demanar o no proves escrites i/o d’interpretació musical. La nota final de cada unitat/projecte té en compte totes les observacions que s’han recollit al llarg de la unitat/projecte, fent ús de diferents rúbriques, com poden ser rúbriques que avaluïn les respostes a preguntes orals fetes a classe a diari, així com el resultat obtingut en una prova escrita o de pràctica musical o l’actitud demanada durant les activitats fetes a classe. És MOLT IMPORTANT també portar el material obligatori. Es fan concerts durant el curs que es valoren dins la nota final de trimestre. És a dir, la nota final del trimestre és conseqüència de les següents notes recollides al llarg del treball de la unitat/projecte:

 • Les respostes a les preguntes orals fetes a classe a diari.
 • La correcció i netedat de les activitats escrites demanades individuals o en grup.
 • Les proves escrites o d’interpretació musical.
 • L’actitud demanada (silenci en una audició, participació en el moment de practicar una cançó,...)
 • Portar el material demanat a diari.
 • Participació en els concerts ( a condició del nivell assolit, que no podrà ser inferior a un assoliment notable).

Es valora amb un percentatge superior (70%) les activitats escrites demanades, les proves escrites o d’interpretació musical i la participació en els concerts.

La nota final de curs és la mitja de les notes dels tres trimestres. Per superar el curs, la nota ha de ser AS (Assoliment satisfactori)

Per evitar que els/les alumnes acumulin continguts no superats es fan proves de recuperació  o/i treballs de cada trimestre en finalitzar el trimestre per a aquells alumnes que no l'hagin superat.

 

Material

 • Material de consulta a la plataforma digital MOODLE de l’institut.
 • Llibreta de música (amb pentagrames) i flauta de bec, preferentment de fusta.
 • Ordinador i auriculars. 
 • Material bàsic ( llapis, bolígraf, grapadora... )

El material (llibreta de música i flauta) ha d’estar marcat amb NOM I COGNOM DE L’ALUMNE/A, el CURS i  el GRUP.

És un material PERSONAL.