Professora:

 • Núria Rubio Grandia

Descripció

La matèria s’organitza al voltant de tres objectius bàsics:

 1. Reforçar i consolidar la suficiència lingüística de l’estudiant en tots aquells aspectes relacionats amb l’ortografia, el lèxic i la gramàtica catalana.
 2. Oferir a l’estudiant els coneixements teòrics que necessita per interpretar i elaborar tota mena de textos, bàsicament expositius, instructius, narratius i descriptius, però també conversacionals.
 3. Potenciar els aspectes comunicatius i les habilitats que permetin a l’estudiant reconèixer i desenvolupar un estil propi.
 4. El curs està articulat en 5 unitats.

Els alumnes treballaran diferents aspectes de l’assignatura repartits en les diferents unitats: 

 • Comunicació.
 • Gramàtica.
 • Ortografia.
 • Lèxic. 
 • Literatura (lectura)

Metodologia

 • L’avaluació inicial de curs i les d’inici de cada unitat didàctica es faran de manera oral.
 • Es farà una presentació d’objectius i criteris d’avaluació tant a l’inici de curs com al començament de cada projecte i unitat didàctica.
 • Es donaran orientacions  per part de la docent de com fer les tasques.
 • Es buscarà la participació constructiva de l’alumnat en debats i comentaris que puguin sorgir espontàniament.
 • L’alumnat treballarà amb la plataforma virtual Classroom de la matèria, que estarà lligada a la seva carpeta al Drive. També utilitzaran recursos en paper o altres formats.
 • Es treballarà la matèria amb alguns projectes interdisciplinars durant el curs.
 • Els alumnes tindran feina individual i grupal per fer a casa i l'hauran de lliurar en la data indicada. Les tasques fora de termini sense justificació oficial no seran admeses ni corregides. 

Material

 • Material individual de cada alumne/a:
  • Fulls solts en els quals presentar els exercicis i activitats que es demanin (han de ser fulls de quadern).
  • Ordinador portàtil per a consultar textos i realitzar les activitats. 
 • Material d’aula:
  • Pissarra digital amb connexió a Internet
  • Pissarra tradicional

Avaluació

 • L’avaluació serà concebuda com un procés d’autoregulació i aprenentatge dels propis errors.
 • S’avaluarà per competències, tot i així cal que l’alumne entengui que la seva qualificació dependrà de:
  • El treball constant a l’aula i a casa.
  • Els treballs, dossiers i redaccions presentats al llarg del trimestre, tant individuals com en grup.
  • Les seves pròpies reflexions sobre el seu procés d’aprenentatge.
  • Les proves escrites i qüestionaris.
  • La seva actitud personal (comportament, assistència, puntualitat, ordre...).

El nostre departament segueix el criteri d’avaluació contínua, és a dir, amb independència de les possibles recuperacions al final de cada trimestre, cada avaluació recupera les anteriors. Per tant si un alumne té alguna avaluació pendent però aprova la 3a, recupera automàticament les anteriors sense necessitat d'examen ja que s'entén que ha assolit els coneixements necessaris. Per contra, si no supera la darrera avaluació, haurà de presentar-se a la recuperació final.