Professor/a

Albert Somocueto

Descripció

La programació d'aula està orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat:

 • Nombres naturals i nombres enters
 • La mesura i el sentit del nombre
 • Significat operacions i propietats
 • Introducció als nombres racionals.
 • Geometria plana: triangle i quadrilàters
 • Perímetre, àrea i volum 
 • Tècniques de resolució de problemes i càlcul.

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es farà dels següents conceptes:

 • Avaluació de la realització d'exercicis i activitats de forma individual o cooperativa entre els alumnes mitjançant un seguiment diari de les tasques.
 • Avaluació formal mitjançant la realització de proves escrites individuals.

Metodologia

En el transcurs de la unitat didàctica s’anirà observant el treball diari dels nois i noies. Es realitzaran proves i activitats per avaluar si s’han assolit els objectius que s’han treballat.

Les classes es basaran en les pautes de treball següents:

 • Introducció del tema, tasques que es tractaran a la sessió i objectius a assolir.
 • Correcció de deures i resolució de dubtes.
 • Realització de diverses activitats guiades que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.
 • Temps de treball autònom, assistit pel docent i planificació de la feina a realitzar per la següent sessió.

Les eines bàsiques de treball seran: 

 • Utilització del Classroom per a la comunicació alumne-professor i com a eina de treballar cooperatiu alumnes.
 • Els alumnes han de fer servir la llibreta com eina per agafar apunts, fer deures que els permeti estudiar i resoldre dubtes de forma autònoma.
 • Eines TIC de suport que els facilitin l'assoliment dels objectius didàctics.

Material

 • Llibreta, bolígrafs, llàpis i goma.
 • Portàtil (entregat pel centre).

Aquest material és personal de cada alumne i ell/ella n’és responsable dels seu bon estat.