Professora

Olga Mascolo 

Descripció

La programació d'aula està orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat:

 • Nombres naturals i nombres enters
 • La mesura i el sentit del nombre
 • Significat operacions i propietats
 • Geometria plana: triangle i quadrilàters
 • Perímetre, àrea i volum 
 • Tècniques de resolució de problemes
 • Tècniques de càlcul

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es farà dels següents conceptes:

 • Part procedimental on es valoraran el desenvolupament dels exercicis i activitats
 • Part actitudinal que tindrà a veure amb el comportament, l’actitud i l’interès mostrat a classe

Metodologia

En el transcurs de la unitat didàctica s’anirà observant el treball diari dels nois i noies. Es realitzaran proves i activitats per avaluar si s’han assolit els objectius que s’han treballat.

Les classes es basaran en les pautes de treball següents:

 • Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i  els  objectius que es pretenen assolir. 
 • Treballs i/o projectes transversal amb altres assignatures
 • Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats guiades que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.
 • Correcció a l’aula de diferents activitats realitzades.
 • Feina per realitzar a casa.

Les eines bàsiques de treball seran: 

 • Utilització del classroom per a la comunicació alumne-professor i com a iena de treballar coperatiu alumne-alumne
 • Els apunts que els alumnes aniran agafan de les diverses explicacions i activitats fetes classes, per tal que els serveixi de guia per poder continuar amb el seu treball a casa.
 • Diferents materials manipulatius, que o bé els construiran ells mateixos o els portarà el professor a l’aula.
 • Material de dibuix tècnic per tal que descobrir propietats geomètriques.

Material

 • Quadern A4 quadriculat de 5 mm o 4 mm
 • Bolígraf negre, blau i vermell
 • Portamines 0,5 mm HB i goma
 • Joc de escaire, cartabó, regla, transportador d'angles i compàs 
 • Regletes (la compra serà gestionada pel centre) 
 • Material de consulta a la plataforma digital de l’institut.

Aquest material és personal de cada alumne i ell/ella n’és responsable dels seu bon estat.