Professora

 • Anabel Hernández Pinar

Descripció

La matèria de llengua castellana i literatura té l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat assoleixi les eines necessàries per a:

 • Participar en interaccions orals, escrites i audiovisuals.
 • Comprendre els missatges orals, escrits i audiovisuals.
 • Expressar-se mitjançant missatges orals, escrits i audiovisuals.
 • Comprendre els mecanismes interns de la llengua i el seu funcionament general.

Tot plegat s’ajusta a l’assoliment de les competències comunicativa i audiovisual així com les competència transversal personal i social i la competència digital.

Metodologia

La metodologia d'aquest assignatura a l'aula consisteix en: 

 1. Explicació per part de la professora del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.
 2. Lectura de textos i exposició oral per part de la professora de la secció més conceptual de cada unitat.
 3. Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.
 4. L' alumnat treballarà amb la plataforma virtual Classroom de la matèria, que estarà lligada a la seva carpeta al Drive.
 5. També utilitzaran recursos en paper o altres formats.
 6. Faran de manera constant autoavaluació i coavaluació a l’aula de les diferents activitats realitzades.
 7. Tindrà molta importància l’expressió oral i escrita (diferents tipologies textuals).
 8. Es treballarà la matèria amb alguns projectes interdisciplinaris durant el curs. D'aquesta manera emprarem la investigació (mètode científic), observació, experimentació/ manipulació. Farem hipòtesis de treball, buscarem dades, verificarem i treurem conclusions. 

 Material

 • Material individual de cada alumne/a:
  • Llibreta quadriculada. 
  • Ordinador portàtil per a consultar textos i realitzar les activitats. 
 • Material d’aula:
  • Pissarra digital amb connexió a Internet.
  • Pissarra tradicional.

Avaluació

 • L’avaluació serà concebuda com un procés d’autoregulació i aprenentatge dels propis errors.
 • S’avaluarà per competències, tot i així cal que l’alumne entengui que la seva qualificació dependrà de:
  • El treball constant a l’aula i a casa.
  • Els treballs, dossiers i redaccions presentats al llarg del trimestre, tant individuals com en grup.
  • Les seves pròpies reflexions sobre el seu procés d’aprenentatge.
  • Les proves escrites i qüestionaris.
  • La seva actitud personal (comportament, assistència, puntualitat, ordre...).

El nostre departament segueix el criteri d’ avaluació contínua: és a dir, amb independència de les possibles recuperacions al final de cada trimestre, cada avaluació recupera les anteriors. Per tant, si un alumne té alguna avaluació pendent però aprova la 3ª, recupera automàticament les anteriors sense necessitat d'examen ja que s'entén que ha assolit els coneixements necessaris. Per contra, si no supera la darrera avaluació haurà de presentar-s'hi.