Professorat

  • Henry Viosca

Descripció

Al llarg del curs treballarem amb el suport del llibre “Key” d’Oxford però l’objectiu final és oferir-vos l’adquisició màxima de les competències lingüístiques que s'avaluen a les PAU. Per tant, farem servir materials extra i examens anteriors de proves de selectivitat.

 

Al llarg del curs dividirem els continguts en tres trimestres:

1r Trimestre:

Unitat 1. Revision of verb tenses + Relative clauses (U2 al llibre)

2n Trimestre:

Unitat 2. Modal verbs (U5 al llibre)

3r Trimestre:

Unitat 3. Causative (U3 al llibre) + Grammar review

Metodologia

La metodologia que aplicarem és activa i participativa. Els objectius seran compartits amb l’alumnat. Les activitats estan plantejades perquè l’aprenentatge siga significatiu. 

 

És fonamental portar l’ordinador a classe i amb bateria

 

Cada alumne haurà de disposar del següent material

  • Llibreta

  • Workbook, llibre de text "Key, 2nd bach"

  • Ordinador

  • Auriculars per escoltar àudios i vídeos de l'ordinador

Avaluació

La nota final del curs es correspondrà amb la mitjana aritmètica de la nota trimestral, i per superar l’assignatura aquesta haurà de ser igual o superior a 5. La qualificació trimestral dependrà de: 

-     La prova de la setmana d'examens (30%) que pot incloure qualsevol d'aquestes dimensions (si no les inclou, es faran a banda): grammar (20%), reading comprehension (20%), listening comprehension (20%), writing (20%).

-     Oral expositions (15%);

-     L'actitud i treball a l'aula (5%), i

-     La presentació d’activitats voluntàries (que pujaran fins a un punt la nota trimestral).

 

   L’alumnat que hagi d’aprovar mitjançant la prova extraordinària perquè no hagi assolit els objectius de curs amb l’avaluació contínua, haurà de fer una prova tipus PAU. El resultat d’aquesta prova serà la mitjana aritmètica del listening (20%), reading (40%) i writing (40%) sempre que al writing l’alumnat hagi obtingut més d’un 4 sobre 10. Si el writing s’avalua amb menys d’un 4, no es farà la mitjana i l’alumat no podrà aprovar.

 

WELCOME ABOARD!